Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vission) จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
“การเกษตรยั่งยืน สาธารณูปโภคครบครัน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม”
 

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนารี ได้กาหนดพันธกิจที่จะดาเนินการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้
1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน