Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวหน้า
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ก้าวไกล
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้รับการดูแล”
 

พันธกิจ

1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์และพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
3.การพัฒนาชุมชนน่าอยู้ โครงการพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.การส่งเสริม สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง