อัลบั้มภาพ "อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 )

 
อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ประวัติอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนตั้งอยู่ที่บ้านโหล๊ะหาร หมู่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยให้เกษตรกรมีน้ำพอเพียงในการเกษตรรวมทั้งอาชีพเสริม อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ฝายทดน้ำคลองป่าบอน ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ 7,000 ไร่ ให้มีน้ำสำหรับทำนาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ จ.พัทลุง เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2537 และก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมง และทรงเยี่ยมราษฎร์ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมชลประทาน สรุปความได้ว่าตามที่ได้ทรงทอดพระเนตรทางเครื่องบิน ปรากฏว่าในเขตจังหวัดพัทลุง กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการ ชลประทานครอบคลุมพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาไว้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่บริเวณเทือกเขาบรรทัด ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังนั้น ยังไม่มีโครงการชลประทานโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ จึงให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัดและเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ว รวมทั้งการทำนาครั้งที่ 2 ในเขตโครงการชลประทานชายทะเลสาบสงขลา ซึ่งก่อสร้างไว้แล้ว นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งทางกรมชลประทานได้พิจารณาวาง โครงการอ่างเก็บน้ำ ในเขตจังหวัดพัทลุงเพื่อสนองพระราชดำริ รวมจำนวน 8 โครงการ ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำโคกชะงาย และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโคกชะงาย ในพื้นที่ ตำบลชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุป โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำในเขตจังหวัดพัทลุง ตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 จำนวน 8 โครงการนั้นควรรีบดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกท้ายเขื่อนเก็บกักน้ำดังกล่าว จรดทะเลสาบสงขลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตโครงการฝายทดน้ำต่างๆ ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้แล้ว ในปัจจุบันมีสภาพการขาดแคลนน้ำเป็นประจำเกือบทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขาดฝน และในระยะฤดูแล้ง หากเขื่อนเก็บกักน้ำทางบริเวณต้นน้ำดังกล่าวได้สร้างขึ้นแล้ว จะสามารถจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฝายทดน้ำต่างๆ ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำบริเวณที่ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน หรือมีปัญหาน้อยก่อน สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรเห็นประโยชน์ และคุณค่าของอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแห่งอื่น ๆ ต่อไป สภาพภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำคลองป่าบอน เป็นภูเขาสูงชัน สภาพป่าบริเวณต้นน้ำยังอยู่ในสภาพดี ปกคลุมไปด้วยเบญจพรรณ สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการฯ เป็นป่าโปร่ง มีความลาดเทจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ นอกจากประโยชน์ในด้านการเกษตรยังมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวอีกด้วย