Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คำแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
นายนำชัย  สระศรี
ถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
วันที่  16  สิงหาคม 2555 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องแข่งขันในด้านต่างๆ  ในอนาคต  เช่น  ด้านแหล่งน้ำ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสังคมสาธารณสุข  ด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการเมืองการบริหาร  ซึ่งนโยบายที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแยกออกได้เป็น8  แผนงาน  ดังนี้

1.  โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อปรับปรุงการคมนาคม และการบริการสาธารณะ ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน นำความสะดวกสบายสู่ตำบลทุ่งนารี ต่อไป

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตและลาดยาง ถนนสายหลักของตำบล หมู่บ้านให้ได้มากที่สุดในแต่ละปี และจัดซื้อรถแบ็คโฮขนาดเล็ก รถดั้ม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ให้มีสภาพการใช้งานสมบูรณ์ตลอดปี

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงไฟฟ้าหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตำบล

1.3 ปรับปรุงระบบประปาภูเขาและประปาหมู่บ้าน ให้มีความสะอาดใช้ได้ตลอดปี โดยจัดตั้งกองประปา เพื่อดูแลระบบประปาโดยตรง

1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำภายในตำบลให้มีคุณภาพ

                2. การท่องเที่ยว กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1  ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาประเภทต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล

2.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                3.  ด้านเศรษฐกิจ

                   ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.1  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

3.2  ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเรียนรู้

ภาคเกษตร

3.3  จัดตั้งตลาดชุมชนทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

                4.  การศึกษา

เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

                    4.1  ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านอาคาร สถานที่

                    4.2 สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ

                    4.3  สนับสนุนให้วัด และมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

                    4.4  จัดบริการแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารภายในตำบล และสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล

                5.  ด้านสังคม

                                เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  5.1  ปรับปรุงและสนับสนุนศูนย์ อปพร. ทั้งด้านเครื่องมือและสวัสดิการ อปพร. และตำรวจชุมชน

                  5.2  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

                  5.3  สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                6.  ด้านสาธารณสุข

                                เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ

                  6.1  จัดบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขชุมชน โดยจัดจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงสู่สถานีอนามัยในเขตบริการ

                  6.2  ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแก่คนทุกวัย

                  6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  อสม.

                7.  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                  เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน และรู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

                  7.1  ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเครือข่าย การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  7.2  สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการปกครองและท้องถิ่น

                  7.3  บริหารจัดการ ด้านขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อรถเก็บขยะ สถานที่กำจัดและทำลายขยะมูลฝอย

                  7.4  ปรับปรุงแหล่งน้ำ คู คลอง หนอง บึง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

                8.  ด้านบริหารจัดการ และการเมือง

                                 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรโดยเน้นการทำงานเชิงรุกและมีทิศทางที่ชัดเจน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                  8.1  บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

                  8.2  สนับสนุนบุคลากร เพื่อการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งและหน้าที่

                  8.3  จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้ข้อมูลข่าวสาร การทำงานของท้องถิ่น