Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปณิฏฐา อินทร์สังข์
ู้ผู้อำนวนการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพชรี ทองเนียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมนัสวรรณ คงพูล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญฤทธิ์ ขลุกเอียด
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน
นายกิตติพล ถนอมพงษ์
คนงานทั่วไป
.
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร
นางอรทัย แก้วสุข
ครู
นางสาวนุสรา ชายแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณิชกานต์ ฮุยนอก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุวรรณ เกตุนิ่ม
ผู้ดูแลเด็ก
.
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม
นางนะวรรรณ์ คำมุงคุณ
ครู
นางสาวพิทยา เพชรรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน
นางละออง หนูชู
ครู
นายอุเทน เหล็กหมาด
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณมณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรวย รักจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณภัทร เส้งเซ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
บุคลากรศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก
นางสุจินต์ จันทร์ดำ
ครู
นางปราณี เลื่อนจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวยพร ดำแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย
นางศรีอำพร ฉิมเกื้อ
ครู
นางเปรมปรียา ช่อคง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชูลาภ นุ่นพังยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาดา ชูแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพชรพรรณ ถึงมุสิก
ผู้ดูแลเด็ก