Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายจำเนียร จันทร์ผลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
นางชนิสร หิ้นทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวสมใจ เศรษฐสุข
นักพัฒนาชุมชน
นางสุภาพร แสงขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางกุสุมา ชูแจ่ม
บุคลากร
นายสุพจน์ ดำขุนนุ้ย
นักวิชาการเกษตร
นางปาริชาติ ชุมทอง
นิติกร
นางอาภรณ์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวคนธ์ หนูยัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางเกษร ภูมิประไพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพิมพา อุบลจินดา
ผช.จนท.ธุรการ
นางสาวอัมพิกา สระศรี
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายชัยยุทธ บุญนุ้ย
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นายประกอบ เทพจันทร์
ยาม
นายแดนไชย ขุนไชย
คนงานทั่วไป
นายอนงค์ แก้วสุข
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ พูลฉิม
คนงานทั่วไป
นางคำพร ขาวผ่อง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป