Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายจำเนียร จันทร์ผลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
นางชนิสร หิ้นทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวสมใจ เศรษฐสุข
นักพัฒนาชุมชน
นางเปมิกา สิทธิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุสุมา ชูแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุพจน์ ดำขุนนุ้ย
นักวิชาการเกษตร
นางปาริชาติ ชุมทอง
นิติกร
นางอาภรณ์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวคนธ์ แสงเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
นางเกษร ภูมิประไพ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิมพา อุบลจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัมพิกา สระศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยยุทธ บุญนุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายประกอบ เทพจันทร์
ยาม
นายแดนไชย ขุนไชย
คนงานทั่วไป
นายอนงค์ แก้วสุข
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ พูลฉิม
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป