Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุชีพ รุ่นกลิ่น
นายก อบต.ทุ่งนารี
นายสหมงคล โวหาร
รองนายก อบต.ทุ่งนารี
นายบัญชา อ่อนอุ่น
รองนายก อบต.ทุ่งนารี
นายพงศ์ศักดิ์ แสงเขียว
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งนารี
นายจำเนียร จันทร์ผลึก
ปลัด อบต.ทุ่งนารี