Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุธรรม ขุนไชย
ประธานสภา อบต.
นายพินิตย์ พรายอินทร์
รองประธานสภาฯ
นายจำเนียร จันทร์ผลึก
เลขานุการสภาฯ
นายสันติ จันทร์สุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายสุธรรม ขุนไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายพินิตย์ พรายอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายสุภาพ ภูมิประไพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นางจินดา คชสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายอนันต์ โยมเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายธีรวุฒ เส้งเซ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายสมจิตร์ พรรณราย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายเผียน ทองนุ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายมีลาภ ไหม่แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายสานิตย์ เกื้อจอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายสุภาพ เหตุทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายสมภพ ดำแป้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายอำนวย ดำแป้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายดีน ร่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายหีม บำรุงชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายไข่ สนธ์น้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายประวิทย์ คะนันชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9