Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลทุ่งนารี มีการคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีถนนลาดยางสายหาดใหญ่ – พัทลุงเป็นสายหลัก ถนนสายเพชรเกษมผ่านอำเภอป่าบอน
สามารถผ่านไปสู่จังหวัดพัทลุง นครศรีฯ ฯลฯ ถนน เชื่อมโยงกันระหว่างหมู่บ้านสายหลักๆ ซึ่งเป็นถนนลูกรังมีอยู่จำนวน 53 สาย และ ถนนสายอื่นๆ
ซึ่ง เป็นถนนลูกรังที่ประชาชนใช้ในการสัญจรในการประกอบอาชีพมีอยู่อีกหลายสายและสภาพถนนลูกรังแผนดำเนินงานประจำปี ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพจะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและถนนสายคอนกรีตมีอยู่จำนวน 4 สาย

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียง การคมนาคมในเขตตำบลทุ่งนารี มีพื้นที่ในตำบลทุ่งนารีบางส่วนติดถนนเพชรเกษม คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 มีถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 นอกนั้นส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน - ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง - ตู้โทรศัพท์ชนบท จำนวน 6 แห่ง

การไฟฟ้า
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน เฉลี่ยประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 96

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- น้ำตก
- ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 4 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
-  ฝาย    จำนวน
-  บ่อน้ำตื้น    จำนวน
-  บ่อโยก    จำนวน
-  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน
-  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน
-  บ่อบาดาล    จำนวน
8   แห่ง
30  บ่อ
25  บ่อ
16  แห่ง
1    แห่ง
20  แห่ง
มวลชนจัดตั้ง  
-  ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น
-  กลุ่มทำนา  1  กลุ่ม
-  อื่นๆ  อปพร. 1  รุ่น
-  กลุ่มผู้ใช้น้ำ 9  กลุ่ม
-  กลุ่มสันติบาลเสรีชน  1  รุ่น
-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)9 หมู่บ้าน
-  กลุ่มตำรวจชุมชนตำบล
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
-  กลุ่มอาชีพต่างๆ
-  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  9  กลุ่ม
จำนวน           300   แห่ง
จำนวน           300   คน
จำนวน           105   คน
จำนวน        1,000    คน
จำนวน             30   คน
จำนวน             96   คน
จำนวน             10   คน
จำนวน           500    คน
จำนวน        1,000     คน
จำนวน        1,500     คน