Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีจำนวน 9,154 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,620 คน หญิง จำนวน 4,534 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 90% ศาสนาอิสลาม 10%

การศึกษา

สถาบันทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารในเขตตำบลทุ่งนารี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา

สถาบันและองค์กรทางศาสนาในเขตตำบลทุ่งนารี
- วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
- มัสยิด จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

สถานพยาบาลทั้งของรัฐ เอกชนในเขตตำบลทุ่งนารี
- สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจภูธร จำนวน - แห่ง
- ป้อมยามสายตรวจ จำนวน 2 แห่ง
- ป้อมรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน จำนวน 10 แห่ง