Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2560) ของ อบต.ทุ่งนารี
   
 
   

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีจะดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

และประเด็นการพัฒนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชาคม มาจัดทำ/ทบทวน แผนชุมชน

และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบและแนวทางการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จึงขอเชิญประชาชนตำบลทุ่งนารีเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558