Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์คณะร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
   
 
   

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

ที่ ๕๕๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์คณะร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2559