Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
     
กิจการสภา รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนารี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)
   
 
    รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนารี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2557