Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
     
กิจการสภา รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนารี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)
   
 
    รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนารี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2557