อัลบั้มภาพ เข้าร่วมประเมินงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร