โครงการจังหวัดสะอาด
โครงการจังหวัดสะอาด
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านทำขนมทองพับ ทองม้วน หมู่ที่4
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านทำขนมทองพับ ทองม้วน หมู่ที่4
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.)
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.)
ประชุมแผนการจัดการขยะ อบต ทุ่งนารี
ประชุมแผนการจัดการขยะ อบต ทุ่งนารี